OPBR verheldert en verenigt

7 redenen waarom Ons Fonds moet blijven

Je beseft pas wat je hebt, als je het kwijt bent. Het OPBR pleit voor het behoud van het ondernemersfonds in Bodegraven-Reeuwijk.
onsfonds-opbr-1

Je beseft pas wat je hebt, als je het kwijt bent. Het OPBR pleit voor het behoud van het ondernemersfonds in Bodegraven-Reeuwijk. Op donderdag 30 september besluit de gemeenteraad of het fonds, dat Ons Fonds wordt genoemd, wordt doorgezet.

In 2014 is Ons Fonds van start gegaan, in eerste instantie met best wat twijfel over het nut. In die praktijk blijkt nu, zeven jaar later, dat Ons Fonds over het geheel genomen goed functioneert.

1. Ruime meerderheid ondernemers is vóór continuering

In 2020 heeft een commissie een evaluatie van Ons Fonds uitgevoerd. Die vroeg de deelnemende verenigingen naar de tevredenheid over het ondernemersfonds en de bereidheid om het fonds voort te zetten. Van de 12 hebben 9 verenigingen, onder welke de grootste, aangegeven Ons Fonds te willen voortzetten. Gerekend naar aantallen ondernemers komt het erop neer dat 84 procent van de ondernemers voortzetting van Ons Fonds een goed idee vindt. Die ondernemers zijn goed voor ongeveer 80 procent van de financiële bijdrage. Dat is een ruime meerderheid.

2. Budgetten worden uitgegeven

Volgens het evaluatierapport is ongeveer 20 procent van de bijdragen niet besteed of bestemd. Dat is precies het aandeel van de twee verenigingen die afwijken van de rest. De andere 10 van de 12 hebben hun volledige budget bestemd.

3. Zekerheid lopende initiatieven

Vele verenigingen hebben reeds geanticipeerd op voortzetting van het fonds. Het zou zonde zijn als geplande activiteiten niet door kunnen gaan. En wat gebeurt er met structurele activiteiten na stopzetting, zoals camerabewaking, centrumontwikkeling, etc.?

4. Sterke organisatie van ondernemers

De ondernemerswereld in Bodegraven-Reeuwijk heeft mede door het ondernemersfonds en de totstandkoming van nieuwe verenigingen en het OPBR een sterke organisatie. De evaluatiecommissie is in haar rapport heel positief over het functioneren van OPBR. Daarom adviseert de evaluatiecommissie om via het ondernemersfonds te zorgen voor structurele funding van OPBR (nu nihil). Dat betekent dat OPBR haar werkzaamheden kan voortzetten. 

Denk daarbij aan 

  • OPBR Duurzaam, dat meedenkt bij de Warmtetransitie, de RES en ondernemers voorlichting geeft over deze onderwerpen; 
  • de afvaardiging in regionale overleggen als Triple Helix Midden-Holland, Beter Bereikbaar Gouwe, of Rijnstreek Koepelberaad om de lokale belangen regionaal te behartigen; 
  • of de opzet en aansturing van OPBR Helpt en Koop Lokaal ter ondersteuning van de lokale ondernemingen tijdens de coronacrisis.

5. BIZ is geen alternatief

Door sommige raadsleden is gesuggereerd een BIZ op te richten als alternatief voor het ondernemersfonds. Er is echter een goede reden dat dat niet de huidige organisatievorm is: Ons Fonds kwam tot stand omdat de invoering van een BIZ op alleen bedrijventerrein Zoutman in 2011-2012 al niet lukte.

De oprichting van een BIZ vergt vreselijk veel tijd en inspanning van vrijwillige verenigingsbesturen. Het is een bureaucratisch proces waarbij ook nog eens een actieve bijdrage wordt verwacht van meer dan de helft van de ondernemers. Dat is onhaalbaar, en levert bovendien geen alles omvattende ondernemersverenigingenstructuur (met bijvoorbeeld een OPBR) op zoals die er nu is.

6. Mkb’ers en agrariërs hebben elkaar hard nodig

Tot eind 2020 vormden de agrariërs geen onderdeel van het ondernemersfonds, al deden sommigen wel mee in bijvoorbeeld OPBR Duurzaam. Ze hebben ook al wel een aantal voordelen van het ondernemersfonds ervaren, zoals de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Reeuwijk-Dorp en de succesvolle lobby van OPBR om de OZB-verhoging voor niet-woningen niet te veel te verhogen.

Er is de afgelopen negen maanden nog te weinig voortgang geboekt in de integratie van agrariërs in het fonds, dat is waar, maar dat betekent niet dat dat niet mogelijk is. Agrariërs en mkb’ers gaan elkaar hard nodig hebben komen de jaren. Ze moeten beiden rekening houden met klimaatadaptatie, CO2-reductie en CH4-reductie. Ook willen ze beiden de bodemdaling beperken en kreeften bestrijden. Daar ligt een rol voor de ondernemersverenigingen, Ons Fonds en de agrariërs

7. Ons Fonds zorgt voor verbinding

Ten slotte is Ons Fonds niet alleen een portemonnee, het is ook een manier om ondernemers aan elkaar te verbinden. Het zorgt voor cohesie in de gemeente, en laat de samenwerking van verschillende ondernemers om samen te strijden voor het voortbestaan Ons Fonds daar een voorbeeld van zijn.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten