OPBR verheldert en verenigt

11 doelen voor gemeente en ondernemers

In september heeft OPBR samen met de gemeente het Actieprogramma Economie 2023-2026 opgesteld. Hierin staan 11 thema’s die zij samen zullen oppakken en regelmatig evalueren, van het voortzetten van succesvolle afspraken tot het realiseren van nieuw beleid. Zo weten ondernemers en gemeente waar ze de komende 3 jaar aan toe zijn.
Programma Economie

Klik op de afbeelding om het actieprogramma te vergroten.

1. Versterking organisatiegraad

Het bedrijfsleven in Bodegraven-Reeuwijk is behoorlijk goed georganiseerd in verenigingen en in ondernemersfonds Ons Fonds. Dat zorgt voor effectieve communicatie en de mogelijkheid om collectief projecten uit te voeren. Maar het kan altijd beter. OPBR en de gemeente gaan aan de slag met de aanbevelingen uit evaluatie van Ons Fonds. Voor 1 januari 2025 besluit de gemeente over de voortzetting van het ondernemersfonds.

2. Aantrekkelijke detailhandel

De gemeente gaat verder met de ontwikkeling van de buitenruimte in Bodegraven met het Centrumplan en de ontwikkeling van winkelgebieden Vromade en Waarder (plannen aanwezig) en Reeuwijk-Dorp en Reeuwijk-Brug (voorbereidingsfase). OPBR en de gemeente zetten verder in op structureler overleg en een gemeentebrede centrummanager als schakel tussen ondernemers en gemeente. De kosten van deze centrummanager worden gedeeld.

3. Nieuwe bedrijfsruimte

Er wordt ingezet op 7 ha nieuw bedrijventerrein in Reeuwijk (Zoutman-West) en 13 ha in Bodegraven (Rijnhoek II), in lijn met de Bedrijvenvisie 2030-2040. Rijnhoek II wordt op lokaal bedrijfsleven gericht en de ontwikkeling van het terrein wordt nauw verbonden met verduurzaming. Dit uit zich bijvoorbeeld in dubbel ruimtegebruik en door middel van energieopwekking op bedrijfsdaken. Er is voor Rijnhoek II nog finale toestemming van de provincie nodig. Het terrein zal onderdeel zijn van de Omgevingsvisie Oude Rijnzone.

Hiernaast hebben OPBR en gemeente aandacht voor het behoud van kantoorruimte voor lokale dienstverleners. Deze staat onder druk, omdat de provincie stuurt op kantoren in grote stadscentra.

4. Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Individuele bedrijven worden gestimuleerd om te verduurzamen, maar er zal ook worden ingezet op een collectie aanpak van bedrijventerreinen met meer gemeentelijke regie. In deze terreinaanpak worden veel duurzaamheidsthema’s samengebracht: energieopwek volgens de Regionale Energie Strategie (RES), zon op dak, netcongestie, Transitievisie Warmte, samenwerking met SEB-MH, circulaire economie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en last but not least: wat ondernemers nodig hebben om te kunnen blijven ondernemen.

De gemeente neemt een projectleider in dienst voor 3 jaar met 0,5 fte. Het plan van aanpak wordt in tweede helft van 2023 gemaakt in overleg met OPBR Duurzaam, bedrijventerreinverenigingen, ODMH en SEB-MH.

5. Bereikbaarheid verbeteren op meerdere niveaus

De lobby voor de Bodegravenboog wordt doorgezet (i.s.m. OPBR en RvHID), al zijn laatste berichten van de provincie terughoudend. Daarom ligt de focus op de aanleg van een oostelijke parallelweg van Bodegraven naar Nieuwerbrug voor woonwijken en bedrijventerreinen Broekvelden en Groote Wetering. Dit wordt aangestuurd  door OCB en de gemeente, evenals onderzoek naar kortetermijnacties om de botrotonde te ontlasten. Hiernaast wordt waar mogelijk gekeken naar alternatieven voor autoverkeer.

6. Huisvesting arbeidsmigranten

De gemeente is bezig met de realisatie van honderd tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten.

7. Onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen

Er wordt een betere verbinding gemaakt met de wildgroei aan arbeidsmarktinitiatieven. Het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Holland (waar ook Ferm Werk bij is aangesloten) vormt het centrale punt. Acties als Binnenkijken Bij Bedrijven (BKBB) worden onder de aandacht van ondernemers gebracht.

Verder wordt het initiatief CIV Smart Technology weer opgepakt en wordt gekeken of aansluiting bij Campus Gouda meerwaarde heeft voor het bedrijfsleven in Bodegraven-Reeuwijk. Dit initiatief om onderwijsinstellingen in regio te houden biedt mogelijk kansen, onder andere via het project Zero-Emissie Stadsdistributie (ZES) en de vestiging van het Kenniscentrum Bodemdaling in de regio.

8. Verhogen veiligheid bedrijventerreinen en winkelgebieden

Bedrijventerreinverenigingen worden gestimuleerd het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te voeren en zo aandacht te houden voor de veiligheid op hun bedrijventerrein.

9. Nieuw beleid Dorpspromotie en Recreatie & Toerisme

Er wordt een nieuwe langetermijnvisie voor Recreatie & Toerisme gemaakt gericht op de versterking van bestaande voorzieningen en het verzilveren voorliggende kansen. De groei van het aantal bezoekers is geen doel.

Ook voor Dorpspromotie komt een nieuw beleid dat is gericht op terugkerende bezoekers en inwoners van Bodegraven-Reeuwijk. De dorpspromotie draait om verantwoordelijke recreatie en ondersteuning van lokale ondernemers.

10. Krachtige regionale lobby

OPBR en de gemeente blijven betrokken in regionale overleggen om gezamenlijk de economische belangen van Bodegraven-Reeuwijk te behartigen. Dankzij het Triple Helix-overleg EOA Midden-Holland is al een succesvolle lobby gevoerd voor bedrijfshuisvesting en er is een Regionale Visie Detailhandel opgesteld. Ook Zero-Emissie Stadsdistributie (ZES) zal een regionale belangenbehartiging en aanpak vergen.

11. Winnen Ondernemersprijs Midden-Holland

Ten slotte zorgen OPBR en de gemeente graag voor kansrijke inzendingen voor de Ondernemersprijs Midden-Holland. De prijs is een mooie manier om de kracht van bedrijven in de regio te laten zien. Hiervoor is een gezamenlijke voordachtcommissie actief.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten