Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpt ondernemers om samen met gemeenten, politie en brandweer de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te verbeteren.

Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen en het gevoel van veiligheid is soms ver te zoeken. Individuele maatregelen zijn niet altijd toereikend om de problemen aan te pakken

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpt om deze zaken collectief aan te pakken. In vier stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en gezamenlijk afspraken gemaakt over maatregelen. Deze maatregelen worden vervolgens uitgevoerd, geëvalueerd en – indien nodig – bijgeschaafd. Uitgangspunt binnen dit KVO-proces is een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Voordelen KVO

In winkelgebieden of bedrijventerreinen met een KVO maken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer gezamenlijk afspraken om overlast en criminaliteit aan te pakken. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een schoon, goed onderhouden en veiliger omgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelcentrum of bedrijventerrein verbetert. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.

Stappen bij het KVO

 1. Samenwerking vormgeven
  In een intentieverklaring leggen partijen vast met wie, en op welke wijze, er wordt samengewerkt.
 1. Veiligheidsanalyse
  De veiligheidsanalyse (0-meting) maakt inzichtelijk welke veiligheidsproblemen er in het winkelgebied of op het bedrijventerrein spelen. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van een ondernemersenquête, een schouw en politie- en brandweercijfers.
 1. Plan van aanpak
  In het plan van aanpak worden de doelstellingen, maatregelen en activiteiten gedefinieerd.
 1. Certificering
  Een onafhankelijke toetsing vindt plaats en bij het behalen van het keurmerk ontvangt het winkelgebied of bedrijventerrein het certificaat ‘Basis Samenwerken’ en de 1e KVO-ster.
 1. Uitvoering
  Uitvoeren van de maatregelen.
 1. Evaluatie
  Een nieuwe veiligheidsanalyse (1-meting) maakt duidelijk wat de effecten van de maatregelen zijn.
 1. Bijstellen plan van aanpak
  Formuleren (nieuwe) doelstellingen, maatregelen en activiteiten.
 1. Hercertificering
  Bij hercertificering (steeds na twee jaar) krijgt het winkelgebied of bedrijventerrein het certificaat ‘Continu Samenwerken’ en de volgende KVO-ster.

De commissie KVO staat onder leiding van Nelis Visscher, waarbij hij zich wat meer richt op de bedrijventerreinen en Ko van Daalen op de winkelcentra. Het ambitieniveau is dat alle bedrijventerreinen en winkelcentra gecertificeerd worden en blijven.

Voor meer informatie kun je terecht bij Nelis (info@visscher-reeuwijk.nl) of Ko (info@KoVanDaalen.nl).

Wil je meer informatie over KVO? Kijk dan op de officiële website.

ANDERE ARTIKELEN OVER BEREIKBAARHEID & BEDRIJVENTERREINEN

Ja, ik wil op de hoogte blijven!