OPBR verheldert en verenigt

Transitievisie Warmte ter inzage

Het concept voor de Transitievisie Warmte voor Bodegraven-Reeuwijk ligt ter inzage tot en met 3 augustus 2021. Dat betekent dat alle inwoners, betrokkenen, maar ook bedrijven hun reactie kunnen geven op de visie. OPBR pleit voor integraal en consistent beleid, een brede blik op alternatieven en onderzoek naar de knelpunten in de transitie.
headerfotos_2021-Q26

Isoleren en alternatieven

De aanpak bestaat enerzijds uit het isoleren van woningen, waardoor minder verwarming nodig is. Anderzijds wordt voor woningen en gebouwen gezocht naar een alternatief voor aardgas. Die warmtealternatieven verschillen vaak heel lokaal. De gemeente heeft samen met organisaties, bedrijven en inwoners uit Bodegraven-Reeuwijk onderzocht wat het meest logische warmtealternatief is per gebied in de gemeente en waar kan worden gestart met een nadere verkenning. 

Het blijkt dat een collectief warmtenet een warmte-oplossing kan zijn voor een aantal gebieden. De gemeente wil de haalbaarheid hiervan verkennen en kiest voor twee gebieden om die verkenning te starten: Reeuwijk-Brug Oost en het bedrijventerrein Groote Wetering en Broekvelden in Bodegraven. 

Wat vindt u?

De Transitievisie Warmte bestaat uit twee delen. Voor toelichting en achtergrondinformatie over de techniek, het proces en de keuzes is er het rapport Transitievisie Warmte. Daarnaast is er de Gebiedsatlas warmtetransitie, die een overzicht geeft van de uitkomsten per gebied, wat de uitkomst voor u betekent en de acties vanuit de gemeente. 

Reageren op de Transitievisie kan op verschillende manieren: (1) digitaal met je DigiD via www.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen; (2) als schriftelijke zienswijze aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven; (3) mondeling tijdens een afspraak in het gemeentehuis, te maken via telefoonnummer 0172 – 522 522.

Inbreng van OPBR

Het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) is aangesloten bij de Partnerwerkgroep. Daarnaast zijn ondernemers geïnformeerd middels een online bijeenkomst op 24 februari 2021 over de energietransitie, georganiseerd door onder andere het OPBR. Ook verscheen er een artikel over de warmtetransitie in het Quartaal Magazine met een oproep om de enquête over duurzaamheid in te vullen.

Wat is belangrijk voor de bedrijven van Bodegraven-Reeuwijk? Drie vragen aan Ronald Schilt van OPBR Duurzaam:

1. Wat is het belangrijkste aandachtspunt voor bedrijven?

Dat de bedrijfsvoering op lange termijn blijft gewaarborgd. Hieronder hoort ook een duurzame bedrijfsvoering en een gestage reductie van de CO2-uitstoot. Belangrijk hierbij is consistentie van beleid en wet- en regelgeving tussen gemeenten, provincie en Rijk. Daarbij hoort ook een integrale benadering van de energietransitie, waarin Transitievisie Warmte, RES en energiebesparing samenkomen. Op deze twee punten kunnen nog stappen worden gemaakt.’

2. Hoe staan bedrijven in het algemeen tegenover de warmtetransitie?

De bedrijven staan positief tegenover de doelen van de warmtetransitie, maar door corona waren ze moeilijk te betrekken bij de totstandkoming van de Transitievisie. Dat is jammer. 

OPBR heeft wel goed contact gehad met de gemeente en haar adviseurs. De visie dat aquathermie en warmtenetten kansen bieden bij bedrijventerreinen, delen we niet. We vinden het daarom belangrijk dat de uitwerking van de visie ook andere varianten als opties meeneemt.

3. Wat vind je belangrijk om mee te geven voor het vervolg?

Voor betrokkenheid van bedrijven geldt: hoe concreter, hoe beter. De gemeente moet daarom voor de volgende fase samen met de bedrijven een bedrijventerrein selecteren en onderzoeken hoe en in welke mate dat terrein CO2-neutraal gemaakt kan worden. Welke stappen moeten worden genomen en welke hindernissen overwonnen? Momenteel vindt dat onderzoek bij verschillende bedrijven plaats, met een focus op bedrijventerrein Zoutman.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten