OPBR verheldert en verenigt

OPBR waarschuwt voor lastenverhogingen voor ondernemingen

De gemeente verkeert in zwaar weer en dat betekent dat er bezuinigd moet gaan worden. Het college stelde een Keuzenotitie samen voor de begroting 2021-2024. In dit document biedt het college een overzicht van mogelijke besparingen, vergezeld van een advies. Voorzitter van OPBR Jan Oostveen waarschuwt voor een aantal voorstellen die ingrijpende gevolgen hebben voor het ondernemersklimaat in de gemeente. Namens de RvHID, BOV, ROV en Platform-Z stuurde hij onderstaande brief naar de verschillende raadsfracties.
keuzenotitie

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met interesse hebben wij als ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk kennisgenomen van de ‘Keuzenotitie bij de Begroting 2021-2024’ (Zaaknummer: Z/20/096964 / DOC-153931) die het college kortgeleden aan de raad ter beschikking heeft gesteld om te komen tot keuzes voor een sluitende begroting 2021-2024. Wij hopen dat deze notitie en uw keuzes zullen leiden tot een financieel gezonde gemeentelijke organisatie.

Als ondernemers treffen wij enkele onderwerpen aan die nader belicht dienen te worden vanuit ondernemersperspectief in het licht van een gezond bedrijfsleven in onze gemeente. Hieronder willen we die nader aan de orde stellen.

Investeringen centrumaanpak schrappen

Wij zijn blij dat het college het schrappen van de centrumaanpak Bodegraven ontraadt. Het college voert valide argumenten aan, waaronder dat het schrappen geen structurele besparing oplevert.

De plannen zijn al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling en juist in deze moeilijke tijd kunnen ondernemers (en burgers) een vitaal centrum met goede aantrekkelijke openbare ruimte héél goed gebruiken.

“Juist nu kunnen we een aantrekkelijk centrum gebruiken”

Wij hopen dat u het advies van het college overneemt en de centrumaanpak niet schrapt.

 

OZB-tarieven woningen en niet-woningen verhogen

Als bezuinigingsoptie wordt genoemd ‘Gelijktrekken OZB niet-woningen met landelijk gemiddelde’ resulterend in een opbrengst ter grootte van € 300.000. OZB voor niet-woningen komt nagenoeg geheel voor rekening van ondernemingen.

Zoals het college al aangeeft zou deze bezuiniging in strijd zijn met het raadsprogramma.

Een tarief zomaar verhogen naar het landelijk gemiddelde is verder zeer ongenuanceerd. Er wordt geen aandacht geschonken aan de dienstverlening voor bedrijven, die in gemeenten met een hoger tarief door de gemeentelijke organisatie wordt aangeboden.

De tariefsverhoging die correspondeert met een opbrengst van € 300.000,- voor niet-woningen is extreem, ongekend hoog.

“Een zodanige verhoging van de OZB niet-woningen is ongekend”

En ten slotte zal het u niet verrassen dat wij van mening zijn dat iedere verhoging van het OZB-tarief niet-woningen op dit moment uiterst ongewenst is. Ondernemingen doen hun uiterste best te overleven. Als de overheid juist nu haar financiële problemen zou afwentelen op ondernemingen, zou hiervoor ieder begrip ontbreken. Bij ondernemers, maar ook bij burgers.

We willen u als raad dan ook zeer dringend ontraden deze bezuinigingsoptie te gebruiken.

Schrappen bijdrage ONS Fonds vanaf 2022

In de notitie wordt terecht vastgesteld dat het voortbestaan van het ondernemersfonds Ons Fonds voor 2021 is gewaarborgd. Alle partijen hebben hiervoor een convenant ondertekend. Momenteel vindt een evaluatie plaats betreffende de periode 2017 tot heden. Bepalend is de functie en effectiviteit van het fonds.

Dit staat geheel los van de gemeentelijke financiën. Het geld, bijeengebracht door ondernemers, wordt aangewend door het ondernemersfonds. De gemeente fungeert hierbij uitsluitend als facilitator, als degene die bij alle ondernemingen het geld int. De beslissing al dan niet door te gaan met het ondernemersfonds na 2021 staat dan ook geheel los van de onderhavige problematiek.

“De financiering van ONS Fonds staat geheel los van de gemeentelijke problematiek”

De opmerking in de notitie waarin die relatie wel wordt gelegd – ‘omdat het stoppen met Ons Fonds pas vanaf 2022 mogelijk is, hoeft over een voorstel hierover pas volgend jaar besluitvorming plaats te vinden. Hierin zal ook meewegen welke keuze is gemaakt over het verhogen van de ozb voor niet-woningen, omdat dit van invloed is op de belastingdruk voor niet-woningen’ – achten wij dan ook niet gepast.

Wij hopen dat u hier bij het doornemen van de notitie én bij de discussie over het ondernemersfonds rekening mee houdt.

 

Natuurlijk zijn wij graag bereid het bovenstaande nader aan u toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens OPBR, RvHID, BOV, ROV en Platform Z,

Jan Oostveen

Voorzitter Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR)

 

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten