OPBR verheldert en verenigt

Voorzitter Jan Oostveen: ‘Kies ruimte voor bedrijven’

Tijdens de inspraakraad van vorige week sprak voorzitter van het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) Jan Oostveen in over de Bedrijvenvisie Bodegraven-Reeuwijk 2030-2040, waar op dit moment hard aan gewerkt wordt door de gemeente
Jan-Oostveen

In de visie, die vanavond voor de tweede keer in de commissie Ruimte wordt besproken, wordt een uitvoerige analyse gegeven van de bedrijvigheid in onze gemeente, waarbij ook aspecten als ontsluiting en wonen aan de orde komen. Volgens de visie kan er een keus gemaakt worden uit een drietal toekomstscenario’s:

• Scenario 1 ‘Groene Hart centraal (laag dynamisch)’: dit houdt in dat de bestaande plannen voor Zoutman-West worden uitgevoerd en er geen verdere ontwikkelingen van bedrijventerreinen plaatsvindt.

• Scenario 2 ‘Knooppunt in het Groene Hart (duurzaam dynamisch)’: in dit scenario is voldoende ruimte voor gevestigde bedrijven en vindt een uitbreiding plaats van bedrijventerreinen van in totaal 20 ha.

• Scenario 3 ‘Knooppunt in de randstad (hoog dynamisch)’: dit is een keuze voor een sterke economische ontwikkeling met een uitbreiding van bedrijventerreinen van circa 50 ha.

Het college van burgemeester en wethouders vindt voorlopig dat de gemeente voor scenario 2 moet gaan.

Rampzalig

Voorzitter van het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) Jan Oostveen gaf in zijn inspraak aan dat uit onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren blijkt dat tot 2040 voor de regio Midden-Holland 46 tot 142 ha extra ruimte voor bedrijven nodig is, terwijl er nu slechts 3 ha definitief beschikbaar zijn. Hij ging in op de drie beschreven scenario’s. Het eerste noemde hij ‘rampzalig’, omdat het zou leiden tot uitstroom van bedrijven. Het tweede bestempelde hij als ‘zeer krap’. Volgens hem biedt scenario 3 meer mogelijkheden, omdat het voorziet in meer ruimte voor gevestigde bedrijven, in ruimte voor enige verplaatsing van bedrijven en in de mogelijkheid om bedrijven van buiten aan te trekken. Voorts vroeg hij aandacht voor een goede bereikbaarheid. De Bodegravenboog speelt daarbij een belangrijke rol en hij pleitte daarbij voor een variant waarbij op- en afritten goed zijn geregeld.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten