OPBR verheldert en verenigt

Verslag ledenvergadering OPBR: stand van zaken in gemeente

Alle 17 ondernemersverenigingen waren 19 juni vertegenwoordigd (en 16 van de 17 bestuurlijk) op de ledenvergadering van OPBR. Er werd onder andere gesproken over de ontwikkeling van een nieuw Actieprogramma Economie, de oostelijke parallelbaan A12, verhoging van de OZB en Ons Fonds.
Ledenvergadering2

Voorzitter Jan Oostveen heette de ondernemersverenigingen hartelijk welkom en stond een moment stil bij het verlies van ondernemer Teus de Wit. Vestigingsdirecteur Marcel van Liere heette de aanwezigen daarna kort welkom in het gerenoveerde kantoor van Unica in Bodegraven.

Ontwikkeling Actieprogramma Economie

OPBR heeft een sterk signaal afgegeven aan de gemeente dat de samenwerking beter moet.
Na periodes van lang wachten is dit serieus opgepakt en de laatste maanden verloopt de samenwerking al beter. Er wordt een Actieprogramma Economie ontwikkeld. Uitwerking volgt nog.

Status oostelijke parallelbaan A12

Via het OCB is een fonds beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de oostelijke parallelbaan langs de A12 richting Nieuwerbrug. Echter blijft het een zaak van lange adem. Samenwerking met de gemeente kwam moeizaam tot stand.

Ondertussen lijkt de Bodegravenboog, als verbinding tussen de N11 en A12, als oplossing voor de bereikbaarheid bedrijventerreinen in Bodegraven op korte termijn weinig kans te maken. Het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat heeft in maart 2023 gemeld dat er geen geld en prioriteit is voor de aanleg. In het coalitieakkoord van provincie Zuid-Holland is de Bodegravenboog ‘verder uit beeld’. Gemeente Alphen aan den Rijn zegt politieke druk te willen uitoefenen om de Bodegravenboog te realiseren.

Concept bedrijventerrein Rijnhoek II

Er zijn drie opties voorgelegd voor een nieuw bedrijventerrein in Bodegraven. Van deze opties heeft Rijnhoek II de grootste kans van slagen, omdat dit gebied aangeschakeld is aan bestaande bouw en het een korte doorlooptijd betreft. Binnen nu en 10 jaar kan men overgaan tot realisatie. Oppervlak: circa 13 hectare met uitloop tot 15 hectare.

Groen op bedrijventerreinen door OCB

Het OCB heeft geld beschikbaar gesteld voor de aanplant van groen bij bedrijventerreinen Broekvelden en Groote Wetering. De gemeente moet de locaties aanwijzen en dat gebeurt maar niet. Ondanks een voorzet van wethouder Robin Kersbergen is het niet gelukt de verantwoordelijke ambtenaar te activeren. We sporen de gemeente nogmaals aan hiermee aan de slag te gaan.

Nominaties gevraagd

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk looft dit jaar de Groene Pluim uit aan ondernemingen die goed met duurzaamheid omgaan. Je kunt jezelf hiervoor tot 7 juli kandideren.

Na de zomervakantie gaat ook de nominatieperiode voor de Ondernemersprijs Midden-Holland 2024 open. Wil je hier iemand voor aandragen, dan kan dat via dit formulier.

Actieprogramma Economie 2023-2026

Er is vertrouwen binnen het gemeentehuis in de ambities van het bedrijfsleven en de realisatie daarvan. Het oude Actieplan is geëvalueerd en veel doelen zijn behaald. De twee punten die niet zijn waargemaakt, hadden betrekking op duurzaamheid voor ondernemingen en communicatie. De bijdrage van de gemeente was hierin niet zoals beloofd. De gemeente stelt nu dat diens capaciteit te laag was. Er zijn meer ambtenaren aangesteld, waardoor nu op volle kracht ook de stukken die langere tijd zijn blijven liggen, opgepakt zouden kunnen worden. We wachten af.

Verhoging OZB 2024

In de Kadernota van het college van burgemeester en wethouders staat een verhoging van de OZB voor niet-woningen met maar liefst 16,7%. Samen met de 31% verhoging in 2023 betekent dat meer dan 50% stijging in 2 jaar tijd. Het OPBR en de aanwezige bestuurders van ondernemersverenigingen zijn hier niet bepaald blij mee.

Jaarverslag Ons Fonds

Voorzitter van ondernemersfonds Ons Fonds Felix van Pelt loopt door het jaarverslag 2022 heen. De bijdrage van ondernemers is lager geworden, omdat de gemeente heeft besloten die als ‘compensatie’ voor de stijgende lasten een derde te verlagen. Verder zijn de kosten en opbrengsten niet erg inzichtelijk. Ons Fonds wordt gevraagd meer duidelijkheid te scheppen. Met vragen kun je contact opnemen met fcavanpelt@gmail.com.

De evaluatie van het ondernemersfonds door de gemeente wordt doorgeschoven naar 2024.

Aanvragen Gemeentebreed Fonds

Er zijn twee nieuwe aanvragen ingediend bij het gemeentebreed fonds van Ons Fonds: ‘Taarten in de straat’ en ‘BBR6 inzake video’s op social media en uitzendingen over ondernemers in Bodegraven- Reeuwijk’. Beide hebben niet de meerderheid van de stemmen ontvangen.
Status van goedgekeurde, nog niet geïmplementeerde projecten uit 2022 is:
Voor het in 2022 goedgekeurde plan ‘Centrummanager 2.0’ is budget ter beschikking gesteld, maar de gemeente oriënteert zich nog op diens bijdrage. Het plan voor een Klimaatburgemeester met testimonials is niet doorgezet, omdat de gemeente dit budget weigerde aan te vullen.

OPBR Duurzaam

Onlangs heeft stuurgroep OPBR Duurzaam een succesvol symposium gehouden bij LMB De Bruin: Elektrisch brengt je verder. Waarom zero-emissie ook voor jouw bedrijf noodzakelijk is. In het najaar vindt een nieuw symposium plaats. Gastlocaties en nieuwe leden zijn altijd welkom en kunnen zich melden bij Ronald Schilt (r.schilt@merosch.nl).

Binnenkort wordt een mailing verstuurd naar ondernemers of zij expertise hebben op het gebied van zonnevelden. Deze gegevens wordt overgedragen aan de gemeente, zodat de realisatie van zonnevelden niet zonder meer aan partijen buiten de regio wordt uitbesteed.

SEB-MH is een initiatief om ondernemers voorlichting te geven om energie te besparen, zonnepanelen te leggen of van het gas af te komen. Neem contact op met info@seb-mh.nl voor gratis en onafhankelijk advies.

Iedere gemeente ontvangt geld van de rijksoverheid voor de energietransitie en verduurzaming (CDOKE). Dit is jaarlijks ruim € 600.000 gedurende 3 jaar. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is helaas nog niet helder hoe dit gaat worden besteed. ‘Mensen kunnen het probleem zijn, geld duidelijk niet,’ aldus OPBR-Duurzaam.

Bedrijventerreinen A- en B-status

Er worden verschillende statussen gehangen aan bedrijventerreinen. Deze status kan in de toekomst betekenen dat het ene bedrijventerrein wel en het andere niet in aanmerking komt voor bepaalde subsidies. OPBR wenst geen verschil te zien in status.

Project Zero-emissie Binnenstadlogistiek Midden-Holland

Twee jaar geleden is al met het Triple Helix Overleg Midden-Holland gesproken over onderzoek naar kansen en uitdagingen rond zero-emissie binnenstadlogistiek. Hieruit bleek budget vanuit provincie mogelijk. Vanaf 2025 zullen 42 centra van grote steden, waaronder Alphen aan den Rijn en Gouda, emissieloos zijn. Er zijn momenteel veel knelpunten in de transitie, maar er moet wel wat gebeuren. Onderzoek loopt.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten